2022-09-22

შიდა საუნივერდიტეტო გამოცდის შედეგები

2022-09-16

შიდა მობილობა!

2022-09-08

2022-09-06

ბრძანება 01-84

2022-09-05

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო ...

2022-09-01

წინასწარი რეგისტრაცია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ...

2022-08-31

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ აბიტურიენტთა ...

2022-08-29

მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე!

2022-08-22

სპორტის უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დას ...