/ სიახლე / ბრძანება 01-84...

ბრძანება 01-84

„სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლისთვის  მწვრთნელისა და სპორტის მენეჯმენტის  საბაკალავრო პროგრამაზე  პირველ კურსზე ჩარიცხული აბიტურიენტების  დოკუმენტაციის წარმოდგენის  ვადებისა და   მიღებაზე  პასუხისმგებელი  პირების  დამტკიცების  შესახებ“

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №19/ნ (18.02.2011) ბრძანებით დამტკიცებული ,,ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის“, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 15 ოქტომბრის N01/745 ბრძანებით დამტკიცებული წესდების მე-14 მუხლის მე-6 პუნქტის  და  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 2022 წლის 30 აგვისტოს  N 121/22 ბრძანების   საფუძველზე,

 

   ვბრძანებ:

  1. პირველ კურსზე ჩარიცხული სტუდენტების საბუთების წარდგენის ვადა განისაზღვროს 2022 წლის 5 სექტემბრიდან  20 სექტემბრის ჩათვლით;
  2. წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • დაბადების მოწმობის ასლი;
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული) ან დედანი;
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • 1 ფოტოსურათი 3X4 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.
  • პირველი სემესტრის საფასურის (1125ლ) გადახდის ქვითარი;

3.არასრულწლოვანი აბიტურიენტის ხელშეკრულებას ხელს აწერს კანონიერი წარმომადგენელი, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს

  • მშობლის შემთხვევაში: მშობლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, აბიტურიენტის დაბადების მოწმობის ასლი.
  • მინდობილი პირის შემთხვევაში: მინდობილობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.