/ სიახლე / ...

ჩვენი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის უპი­რა­ტე­სო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და მსოფ­ლიო და­საქ­მე­ბის ბაზ­რებ­ზე მოთხოვ­ნა­დი პრო­ფე­სი­ე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაა სპორ­ტის ყვე­ლა სა­ხე­ო­ბის, მე­დი­ცი­ნი­სა და რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის, ბიზ­ნე­სის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბი­სა და სპორ­ტის მე­ნეჯ­მენ­ტის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. კურ­­დამ­თავ­რე­ბულ­თა აბ­სო­ლუ­ტუ­რი უმ­რავ­ლე­სო­ბა მუ­შა­ობს პრო­ფე­სი­ით (ზო­გა­დი და­საქ­მე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 98%, პრო­ფე­სი­ით 92%).

უნი­ვერ­სი­ტე­ტი თა­ნამ­შ­რომ­ლობს ეს­პა­ნე­თის, იტალიის, ბულ­გა­რე­თის, უნ­გ­რე­თის, პო­ლო­ნე­თის, ლი­ე­ტუ­ვას, თურ­ქე­თი­სა და სხვა გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ქვეყ­ნე­ბის უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­თან — ამ­ჟა­მად უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რამ­დე­ნი­მე სტუ­დენ­ტი მო­ბი­ლო­ბის გზით (მათ შო­რის, Erasmus + პროგ­რა­მით) სწავ­ლობს ევ­რო­პის წამ­­ვან სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში.

აირ­ჩიე სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტიჩემ­პი­­ნე­ბი სწავ­ლო­ბენ აქ!

სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი გთავაზობთ:

 • სა­ინ­ტე­რე­სო და მრა­ვალ­ფე­რო­ვან სტუ­დენ­ტურ ცხოვ­რე­ბას;
 • სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დის ყვე­ლა­ზე მოქ­ნილ სის­ტე­მას;
 • სტი­პენ­დი­ებს მა­ღა­ლი აკა­დე­მი­­რი მოს­­რე­ბის მქო­ნე სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის;
 • სას­წავ­ლო პრო­ცესს, რო­გორც აუდი­ტო­რი­ებ­ში, ისე, პროგ­რა­მის სპე­ცი­ფი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სპე­ცი­­ლურ სპორ­ტულ დარ­ბა­ზებ­ში, სტა­დი­­ნებ­ზე, კორ­ტებ­ზე, წამ­­ვან სა­მე­დი­ცი­ნო/სა­რე­­ბი­ლი­ტა­ციო კლი­ნი­კებ­ში და ცენ­­რებ­ში და .;
 • პრო­ფე­სი­ულ პრაქ­ტი­კას სა­­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბა­ზებ­ზე, სპორტულ ფე­დე­რა­ცი­ებ­ში, კლუ­ბებ­ში, სა­რე­­ბი­ლი­ტა­ციო და ფიტნეს  ცენ­­რებ­ში;
 • და­საქ­მე­ბას სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის შე­სა­ბა­მი­სად;;
 • სა­ერ­თა­შო­რი­სო გაცვლით პროგ­რა­მე­ბს.  

 

აკრედიტებულ  სა­ბა­კა­ლავ­რო პროგ­რა­მე­

 • ფი­ზი­კუ­რი აღ­­­და და სპორ­ტი (მწვრთნე­ლი)
 • ფი­ზი­კუ­რი მე­დი­ცი­ნა და რე­­ბი­ლი­ტა­ცია
 • ბიზ­ნე­სის ად­მი­ნის­­რი­რე­ბა (სპორტის მენეჯმენტი)

სა­მა­გის­­რო პროგ­რა­მე­ბს

 • სპორ­ტის მე­ნეჯ­მენ­ტი
 • ფი­ზი­კუ­რი აღ­­­და და სპორ­ტი (მწვრთნე­ლი)
 • ფი­ზი­კუ­რი მე­დი­ცი­ნა და რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია     

ერ­­­ლი­­ (60-კრე­დი­ტი­­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მაფი­ზი­კუ­რი აღ­­­დი­სა და სპორ­ტის მას­წავ­ლებ­ლის   მომ­ზა­დე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგ­რა­მა (სახელმწიფოს დაფინანსებით)

 იჩქარეთ,  რეგისტრაცია მთავრდება 2022 წელი 4 აპრილს