/ სიახლე / 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუ...

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა

მობილობის ვადები:

 • ელექტრონულ პორტალზე students.emis.ge რეგისტრაცია - 2022 წლის 28 იანვრიდან - 2022 წლის 8 თებერვლის 18.00 საათამდე.
 • დოკუმენტების მიღება - 2022 წლის  11 თებერვლიდან  2022 წლის 16 თებერვლის ჩათვლით.(დოკუმენტეციის წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონული სახით ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე );
 • სტუდენტთა კრედიტების აღიარება - არაუგვიანეს 2022 წლის 17 თებერვლისა.
 • ჩასარიცხ პირთა შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება სამართლებრივი აქტის პროექტის საგანმანათლებლო დაწესებულების რეესტრში ელექტრონულად ასახვა 2022 წლის 11 თებერვლიდან - 2022 წლის 18 თებერვლის ჩათვლით.

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა მობილობის უფლების მოპოვების შემდეგ:

საბაკალავრო და ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • განცხადება რექტორის სახელზე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სასწავლო ბარათის ასლი/ამონაწერი;
 • ატესტატი ან ატესტატის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული);
 • სამხედრო მიწერის ასლი (მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისთვის);
 • უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტის ასლი (ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის).
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის კანონმდებლობის შესაბამისად სწავლების უფლების მინიჭებაზე ბრძანების ასლი და გამომშვებ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი.
 • გამომშვებ უნივერსიტეტსა და საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროგრამის სწავლების ენის განსხვავების დროს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის მსურველებმა უნდა დაადასტუროს შესაბამისი ენობრივი კომპეტენცია.

ჩარიცხვის შემდეგ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

საბაკალავრო პროგრამებზე

 • განცხადება რექტორის სახელზე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სასწავლო ბარათი (დედანი);
 • ატესტატი ან ატესტატის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული;
 • სამხედრო მიწერის ასლი (მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისთვის);
 • უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი (ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის);
 • გამომშვები უნივერსიტეტიდან ამორიცხვის ბრძანების დამოწმებული ასლი;
 • 1 ფოტოსურათი 3X4CD დისკთან ერთად.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

info@sportuni.ge

coaches.faculty@sportuni.ge  ნინო ლორთქიფანიძე

phmrfaculty@sportuni.ge ნათია თოლორდავა