/ სიახლე / ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ აბიტურიენტთა საბუთების მიღება:...

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ აბიტურიენტთა საბუთების მიღება:

საბუთების მიღება განხორციელდება 2021 წლის 7 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით, 12:00 საათიდან 16:00 საათამდე. ამავე ვადაში მოხდება ხელშეკრულების გაფორმება და სასწავლო კურსებზე რეგისტრაცია.

შექნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის და დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს როგორც დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით, ასევე უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსში წარმოდგენით, მის: ი. ჭავჭავაძის გამზ. 49.

გაითვალისწინეთ, რომ საბუთების დისტანციურად, ელექტორნული ფორმით წარმოდგენის შემთხვევაში, სწავლის დაწყებამდე გევალებათ დოკუმენტების წარმოდგენა მატერიალური სახით.

 

რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული) ან დედანი;
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • ფოტოსურათი 3X4 ერთი ცალი და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.

 

სტუდენტმა სასწავლო კურსებზე რეგისტრაციისთვის უნდა წარმოადგინოს სწავლის საფასურის ნახევარის (1125 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგ სახაზინო კოდზე:709027289. (გთხოვთ, მიუთითოთ სტუდენტის სახელი და გვარი)

 

არასრულწლოვანი აბიტურიენტის ხელშეკრულებას ხელს აწერს კანონიერი წარმომადგენელი, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს

  • მშობლის შემთხვევაში: მშობლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, აბიტურიენტის დაბადების მოწმობის ასლი.
  • მინდობილი პირის შემთხვევაში: მინდობილობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში:

ჩამოტვირთეთ განმცხადების ფორმა.

 

 

შეავსეთ თქვენთვის განკუთვნილი ველები, გააკეთეთ მასზე ცოცხალი ხელმოწერა და ელექტრონული სახით გადმოაგზავნეთ დოკუმენტაციასთან ერთად ელექტრონულ მისამართზე : registration@sportuni.ge

 

 

დოკუმენტაციის უნივერსიტეტში წარმოდგენის შემთხვევაში აუცილებელია, სტუდენტმა იქონიოს პირბადე და შენობაში შემოსვლის დროს გაიაროს უსაფრთხოების პროცედურები (ტემპერატურის გაზომვა, ხელების დეზინფექცია).

 

სასწავლო პროცესი დაიწყება 4 ოქტომბერს.

გისურვებთ წარმატებას!